Locaties die voor incidenteel gebruik als gemeentehuis worden aangewezen moeten in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De locatie ligt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Tytsjerksteradiel.
 • Er is sprake van een overdekte ruimte, of er wordt beschikt over een overdekte en omsloten ruimte. Voltrekkingen in de open lucht worden toegestaan mits deze openluchtruimte in de nabijheid is van een locatie die beschikbaar is als uitwijklocatie.
 • De locatie beschikt over voldoende geschikte parkeergelegenheid in de nabije omgeving;
 • De veiligheid en de uitvoering van de taken van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zijn voldoende gewaarborgd.
 • De aanwijzing als locatie leidt niet tot strijd met de openbare orde of de goede smaak en zeden.
 • Voor de duur van het gebruik als locatie voor een voltrekking, wordt de openbaarheid van de locatie gegarandeerd, wat betekent dat de toegang tot de locatie en de eigenlijke voltrekking voor een ieder vrij en op eenvoudige wijze mogelijk is.

Wilt u trouwen op een schip?

Dan gelden óók de volgende voorwaarden:

 • De naam van het schip, de afmeerlocatie en de gegevens van de eigenaar worden schriftelijk kenbaar gemaakt.
 • De locatie, waar het schip ten behoeve van de voltrekking zal worden afgemeerd, is openbaar toegankelijk en voor een ieder, met inbegrip van hulpdiensten, in voldoende mate bereikbaar.
 • Het schip is gedurende een periode, te rekenen vanaf een half uur voor, tijdens en tot een half uur na de voltrekking, met uitgeschakelde motor/schroef, stabiel met de vaste wal verbonden door middel van passende trossen of hydraulische steekpalen.
 • Het schip is ingericht voor groepsvervoer van 12 of meer personen.

Aanvraagtermijn

Een verzoek tot aanwijzing van een locatie voor incidenteel gebruik als gemeentehuis wordt uiterlijk 6 weken voor de gewenste datum van voltrekking door partijen ingediend. Het verzoek vermeldt tenminste de namen van partijen, de dag en het tijdstip van de gewenste voltrekking, het adres van de locatie en de naam van de eigenaar, beheerder of gebruiker van de locatie. Het verzoek is gedagtekend en ondertekend door partijen en de eigenaar, beheerder of gebruiker.

Voor niet eerder beoordeelde locaties zijn leges verschuldigd door de partijen.

Andere voorwaarden om rekening mee te houden

 • Aanwijzing van de locatie voor incidenteel gebruik als gemeentehuis vindt plaats door middel van een te sluiten overeenkomst, waaruit de instemming van de gemeente, partijen en de eigenaar, beheerder of gebruiker blijkt.
 • De locatie, die voor incidenteel gebruik als gemeentehuis wordt aangewezen, wordt door de eigenaar, beheerder of gebruiker voor de duur van de ceremonie kosteloos aan de gemeente ter beschikking gesteld.
 • De gemeente stelt ten behoeve van de ceremonie op een locatie voor incidenteel gebruik en voor de duur van de ceremonie uitsluitend een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand beschikbaar; een gemeentelijke bode is niet aanwezig.
 • De gemeente is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid, de inrichting, de aankleding en de verzorging van een locatie, die voor incidenteel gebruik als gemeentehuis is aangewezen.
 • De gemeente is, behoudens de feitelijke voltrekking, op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gang van zaken op de dag van de voltrekking. De inzet van de gemeente bestaat uitsluitend uit het incidenteel aanwijzen van de locatie, het beschikbaar stellen van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand en de formele afhandeling van de voltrekking.